icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فراخوانی
حامد صحیحی - نمایشگاه فردی

8 بهمن تا 18 بهمن 1400

فراخوانی

بدان که اول چیزی که حق بیافرید گوهری بود تابناک او را «عقل» نام کرد و این گوهر را سه صفت بخشید: یکی شناخت حق و یکی شناخت خود ویکی شناخت آنکه نبود، پس ببود از آن صفت که به شناخت حق تعلق داشت حسن پدید آمد که آن را «نیکویی» خوانند و از آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت عشق پدید آمد که آن را «مهر» خوانند و از آن صفت که به نبود پس ببود تعلق داشت حزن پدید آمد که آن را «اندوه» خوانند. قسمتی از کتاب «قصه های شیخ اشراق» شهاب الدین یحیای سهروردی

در این نمایشگاه

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

50 × 50سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

50 × 50سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

50 × 50سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

180 × 150سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

150 × 180سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

180 × 150سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

180 × 150سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

150 × 200سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

150 × 200سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

150 × 200سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

150 × 200سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

200 × 150سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

200 × 150سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

200 × 150سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

150 × 200سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

200 × 150سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

200 × 150سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

200 × 150سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

200 × 150سانتی‌متر

Hamed Sahihi, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

حامد صحیحی

120 × 150سانتی‌متر

bktop