icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آثار هادی محیط

هادی محیط

- نمایشگاه فردی

8 بهمن تا 29 بهمن 1400

آثار هادی محیط

در این نمایشگاه

Hadi Mohit, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

هادی محیط

128 × 30 × 30سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

هادی محیط

140 × 41 × 41سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

هادی محیط

170 × 43 × 43سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

هادی محیط

104 × 38 × 38سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

هادی محیط

99 × 13 × 35سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

هادی محیط

60 × 60 × 60سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

هادی محیط

120 × 13 × 13.5سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

هادی محیط

100 × 49 × 49سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

هادی محیط

87 × 53 × 54سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

هادی محیط

80 × 61 × 70سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

هادی محیط

49 × 49 × 49سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

هادی محیط

62 × 40 × 15سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

هادی محیط

46 × 33 × 33سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

هادی محیط

36.5 × 15.5 × 15.5سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

هادی محیط

39 × 39 × 39سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

هادی محیط

65 × 63 × 12سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

هادی محیط

44 × 14 × 59سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

هادی محیط

33 × 22 × 20سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

هادی محیط

50 × 21 × 14سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

هادی محیط

24 × 20.5 × 30سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

هادی محیط

25 × 18.5 × 30سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

هادی محیط

26 × 19.5 × 36سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

هادی محیط

42 × 16 × 16سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

هادی محیط

32 × 6 × 26سانتی‌متر

Hadi Mohit, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

هادی محیط

30.5 × 15 × 31.5سانتی‌متر

bktop