icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
این باغ تاریخ است
بیتا وکیلی - نمایشگاه فردی

1 بهمن تا 15 بهمن 1400

این باغ تاریخ است

«خانم! شما تنهایی توی این باغ، تمام روز، چه‌کار می‌کنید؟» «مثل تو، پرسه می‌زنم!» گربه، آن « زن-تاریخِ » باستانی را بو کشید و گفت: «می‌خواهید چیزی را فراموش کنید؟» زن گفت:«نه! برعکس! می‌خواهم به یاد بسپارم» گربه گفت:«پس بهتر است با من به قلب باغ بیایید» حديث لزر غلامى

در این نمایشگاه

Bita Vakili, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

130 × 130سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

45 × 60سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

45 × 60سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

25 × 25سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

100 × 300سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

45 × 35سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

80 × 60سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

50 × 40سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

45 × 35سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

40 × 40سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

40 × 40سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

100 × 100سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

130 × 130سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

70 × 100سانتی‌متر

Bita Vakili, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

بیتا وکیلی

180 × 120سانتی‌متر

Bita Vakili, The Garden of History, 2022, 0
1401 | باغ تاریخ

بیتا وکیلی

200 × 300سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop