icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در باغ فصل دوم: به یاد آوردن
اشکان عبدلی - نمایشگاه فردی

5 آذر تا 28 آذر 1400

در باغ فصل دوم: به یاد آوردن

وضوح بخشیدن به احساسات مبهم، گویا به شکل ارادی امکان‌پذیر نیست. تکرار، شاید عاملی باشد برای نزدیک شدن به بازآفرینی آن موقعیت.

در این نمایشگاه

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

41 × 31سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

56 × 76سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

41 × 31سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

41 × 31سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

56 × 76سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

56 × 76سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

56 × 76سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

56 × 76سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

38 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

130 × 100سانتی‌متر

Ashkan Abdoli, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

اشکان عبدلی

76 × 56سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop