نشانه‌های غیبت - نمایش آنلاین

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

نشانه‌های غیبت - نمایش آنلاین

گلناز طاهری - نمایشگاه فردی

2 روز تا پایان

8 آبان تا 9 آذر 1400

نشانه‌های غیبت - نمایش آنلاین

نمایش گلناز طاهری از تاریخ 8 آبان آغاز و تا 19 آذر 1400 در گالری راه ابریشم ادامه دارد. عکس‌های این مجموعه از فضای داخلی خانه گرفته شده‌اند و به راحتی می‌توان نشانه‌های غیاب انسان را در آن‌ها دید. سوژه‌ی این تصاویر، لوازم روزمره‌ی زندگی هستند و مخاطب می‌تواند تفسیر شخصی خود را از هر یک داشته باشد.

در این نمایشگاه

Golnaz Taheri, Living Room 1, 0, 0
اتاق نشیمن 1

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 4, 0, 0
اتاق نشیمن 4

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 3, 0, 0
اتاق نشیمن 3

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 5, 0, 0
اتاق نشیمن 5

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 9, 0, 0
اتاق نشیمن 9

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 6, 0, 0
اتاق نشیمن 6

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 10, 0, 0
اتاق نشیمن 10

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 12, 0, 0
اتاق نشیمن 12

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 7, 0, 0
اتاق نشیمن 7

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 17, 0, 0
اتاق نشیمن 17

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 15, 0, 0
اتاق نشیمن 15

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Kitchen 5, 0, 0
آشپزخانه 5

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 8, 0, 0
اتاق نشیمن 8

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 16, 0, 0
اتاق نشیمن 16

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Kitchen 6, 0, 0
آشپزخانه 6

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Kitchen 10, 0, 0
آشپزخانه 10

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Kitchen 1, 0, 0
آشپزخانه 1

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Kitchen 11, 0, 0
آشپزخانه 11

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 11, 0, 0
اتاق نشیمن 11

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Kitchen 3, 0, 0
آشپزخانه 3

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Kitchen 9, 0, 0
آشپزخانه 9

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Kitchen 8, 0, 0
آشپزخانه 8

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Kitchen 4, 0, 0
آشپزخانه 4

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 14, 0, 0
اتاق نشیمن 14

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Living Room 13, 0, 0
اتاق نشیمن 13

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Kitchen 7, 0, 0
آشپزخانه 7

گلناز طاهری

Golnaz Taheri, Kitchen 2, 0, 0
آشپزخانه 2

گلناز طاهری

bktop