icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
موزه ایمپاسیبل فورمز

روز‌های کاری : موزه ایمپاسیبل فورمز در زمان‌های رویداد باز است، در روز‌های پنج‌شنبه نیز از ساعت ۱۱ الی ۱۷ و همچنین با هماهنگی قبلی باز است .

ساعت کاری: 11:00 am - 05:00 pm

روزهای کاری: پنج شنبه - پنج شنبه

نمایشگاه های گذشته

img
مریم کوهستانی ریساکل‌بین قسنت ۴
موزه ایمپاسیبل فورمز
11 مرداد تا 11 مرداد 1398

bktop