icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
امواج مقدس
ناصر بخشی - نمایشگاه فردی

3 مهر تا 30 آذر 1402

ناصر بخشی- نمایشگاه فردی

بیانیه‌ی نمایش:

امواج مقدس مواجهه با جریانی است که تغییر در آن لازمه بقاست. آنچه می‌توان در جریانات جوامع توصیف کرد نقطه‌ی عزیمت هر حرکتی، حیاتی بودن تغییر در آن می‌باشد.

این تغییر از درونی‌ترین لایه‌های انسان شروع شده و به کالبد بیرونی آن می‌رسد و اجتماع نیز در این راستا دچار تغییر خواهد شد.

پروژه‌ی حاضر با تکیه بر نمادها و نشانه‌های آن، امواج مقدس را که اشاره به این مباحث دارد ردیابی می‌کند.

نمای چیدمان

bktop