icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کار جمعی موردنیاز است
نمایشگاه گروهی

13 اسفند 1400 تا 9 مرداد 1401

نمایشگاه گروهی

این نمایش از تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۹ مرداد ۱۴۰۱ در بنیاد هنری پلیتزر آمریکا برقرار است. آثار ۹ هنرمندی که در این نمایش وجود دارد، همگی دارای یک پیام مشترک است: کنش عمومی برای دگرگونی جامعه حیاتی است. بنابراین مشارکت جمعی و یا فردی بازدیدکنندگان در جهت ساختن و شکل دادن آثار موجود در نمایش، مورد نیاز خواهد بود.

هنرمندان

نمای چیدمان

bktop