icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شهر سرخ سیاره‌ی سرمایه‌داری
بهار نوری‌زاده- نمایشگاه فردی

20 خرداد تا 3 مرداد 1400

بهار نوری‌زاده- نمایشگاه فردی

در این نمایشگاه

Bahar Noorizadeh, The Red City of the Planet of Capitalism, 2021, 0
1400 | شهر سرخ سیاره‌ی سرمایه‌داری

بهار نوری‌زاده

Bahar Noorizadeh, The Red City of the Planet of Capitalism, 2021, 0
1400 | شهر سرخ سیاره‌ی سرمایه‌داری

بهار نوری‌زاده

bktop