icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اِشتایراشِر هِرست
اِشتایراشِر هِرست

18 شهريور تا 18 مهر 1400

اِشتایراشِر هِرست

اِشتایراشِر هِرست، هر پاییز از زمان تأسیس خود، حدود نیم قرن پیش، بستری را برای تولیدات جدید فراهم کرده است که باعث ایجاد و شکل دهی به بحث‌های عمومی در اشکال مختلف در رشته‌ها و رسانه‌ها می‌شود. اِشتایراشِر هِرست بارها رسالت خود و اصطلاحاتی در مکالمه در مورد معنای فرهنگ در معاصر متغیر، دوباره تعریف کرده است. این بی‌ینال در گراتز اتریش برگزار می‌شود.

bktop