icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حراج روز مادر
آکشن ونو | نرت پتوومک

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 11 ارديبهشت 1401

آکشن ونو

آثار ایرانی

رضا دوست
رضا دوست

شماره اثر 409

1382 | بدون عنوان

اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم

30 × 30سانتی‌متر

براورد: 2,500 - 4,000$

فروش‌نرفته

رضا دوست
رضا دوست

شماره اثر 410

1382 | بدون عنوان

اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم

30 × 30سانتی‌متر

براورد: 2,500 - 4,000$

فروش‌نرفته

رضا دوست
رضا دوست

شماره اثر 411

1382 | بدون عنوان

اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم

30 × 30سانتی‌متر

براورد: 2,500 - 4,000$

فروش‌نرفته

شهرام کریمی
شهرام کریمی

شماره اثر 568

1400 | بدون عنوان

ترکیب مواد

135 × 100سانتی‌متر

براورد: 1,750 - 2,000$

فروش‌نرفته

بهمن بروجنی
بهمن بروجنی

شماره اثر 1111

بدون عنوان

آبرنگ روی مقوا

65 × 50سانتی‌متر

براورد: 875 - 2,000$

فروش‌نرفته

بهمن بروجنی
بهمن بروجنی

شماره اثر 1112

بدون عنوان

آبرنگ روی مقوا

65 × 50سانتی‌متر

براورد: 875 - 2,000$

فروش‌نرفته

بهمن بروجنی
بهمن بروجنی

شماره اثر 1113

بدون عنوان

آبرنگ روی مقوا

براورد: 875 - 2,000$

فروش‌نرفته

بهمن بروجنی
بهمن بروجنی

شماره اثر 1114

بدون عنوان

آبرنگ روی مقوا

65 × 50سانتی‌متر

براورد: 875 - 2,000$

قیمت فروش رفته: 500$

بهمن بروجنی
بهمن بروجنی

شماره اثر 1115

بدون عنوان

آبرنگ روی مقوا

65 × 50سانتی‌متر

براورد: 875 - 2,000$

فروش‌نرفته

مسعود سعدالدین
مسعود سعدالدین

شماره اثر 1911

بدون عنوان

ترکیب مواد

42 × 30سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 2,100$

فروش‌نرفته

مسعود سعدالدین
مسعود سعدالدین

شماره اثر 1912

بدون عنوان

ترکیب مواد

42 × 30سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 2,100$

فروش‌نرفته

مسعود سعدالدین
مسعود سعدالدین

شماره اثر 1913

بدون عنوان

ترکیب مواد

42 × 30سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 2,100$

فروش‌نرفته

غزال زارع
غزال زارع

شماره اثر 2810

1401 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم

30 × 20سانتی‌متر

براورد: 250 - 400$

فروش‌نرفته

غزال زارع
غزال زارع

شماره اثر 2811

1401 | بدون عنوان

رنگ روغن، جوهر و اکریلیک روی بوم

20 × 30سانتی‌متر

براورد: 250 - 400$

فروش‌نرفته

غزال زارع
غزال زارع

شماره اثر 2812

بهار

رنگ روغن، جوهر و اکریلیک روی بوم

25 × 20سانتی‌متر

براورد: 250 - 400$

فروش‌نرفته

شیما فریدنی
شیما فریدنی

شماره اثر 4110

بدون عنوان

اکریلیک روی بوم

90 × 70سانتی‌متر

براورد: 1,800 - 3,000$

قیمت فروش رفته: 1,500$

نرگس خالقی
نرگس خالقی

شماره اثر 4152

عصر سکوت

اکریلیک روی بوم

59 × 50سانتی‌متر

براورد: 2,500 - 4,000$

قیمت فروش رفته: 2,250$

پارسا حسین‌پور
پارسا حسین‌پور

شماره اثر 4253

1399 | بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

100 × 70سانتی‌متر

براورد: 550 - 1,500$

فروش‌نرفته

پارسا حسین‌پور
پارسا حسین‌پور

شماره اثر 4254

1396 | زرد

رنگ روغن روی بوم

94 × 52سانتی‌متر

براورد: 550 - 1,600$

فروش‌نرفته

پارسا حسین‌پور
پارسا حسین‌پور

شماره اثر 4255

1397 | پرتوهای نور

رنگ روغن روی بوم

100 × 150سانتی‌متر

براورد: 800 - 1,800$

فروش‌نرفته

فخر امامی
فخر امامی

شماره اثر 4703

مینیاتور ایرانی

آبرنگ، گواش و نقش طلایی

44 × 35سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000$

فروش‌نرفته

لاله قاید
لاله قاید

شماره اثر 4807

1401 | لیلی و مجنون ۱

اکریلیک روی بوم

50 × 50سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,500$

قیمت فروش رفته: 1,100$

لاله قاید
لاله قاید

شماره اثر 4808

لیلی و مجنون ۲

اکریلیک روی بوم

50 × 50سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,500$

قیمت فروش رفته: 1,700$

مریم سلمان
مریم سلمان

شماره اثر 4854

رقص

اکریلیک روی بوم

90 × 60سانتی‌متر

براورد: 650 - 1,500$

فروش‌نرفته

مریم سلمان
مریم سلمان

شماره اثر 4855

رویا

اکریلیک روی بوم

60 × 90سانتی‌متر

براورد: 450 - 1,300$

فروش‌نرفته

مریم سلمان
مریم سلمان

شماره اثر 4856

آسمان

اکریلیک روی بوم

90 × 60سانتی‌متر

براورد: 650 - 1,600$

فروش‌نرفته

مریم سلمان
مریم سلمان

شماره اثر 4857

پرنده

اکریلیک روی بوم

90 × 60سانتی‌متر

براورد: 450 - 1,300$

فروش‌نرفته

فاطمه حیدرپور
فاطمه حیدرپور

شماره اثر 4953

جمعه

رنگ روغن روی بوم

50 × 120سانتی‌متر

براورد: 800 - 2,000$

فروش‌نرفته

مرجان محمدی
مرجان محمدی

شماره اثر 5103

مینیاتور ایرانی

آبرنگ و گواش

25.7 × 19.5سانتی‌متر

براورد: 250 - 400$

قیمت فروش رفته: 250$

مرضیه باقری
مرضیه باقری

شماره اثر 5202

شام، تهران پاریس 1

اکریلیک روی بوم

80 × 95سانتی‌متر

براورد: 500 - 1,000$

فروش‌نرفته

مرضیه باقری
مرضیه باقری

شماره اثر 5203

شام، تهران پاریس 2

اکریلیک روی بوم

50 × 40سانتی‌متر

براورد: 500 - 1,000$

فروش‌نرفته

مرضیه باقری
مرضیه باقری

شماره اثر 5204

شام، تهران پاریس، ۳

اکریلیک روی بوم

50 × 40سانتی‌متر

براورد: 500 - 1,000$

قیمت فروش رفته: 200$

مرضیه باقری
مرضیه باقری

شماره اثر 5205

شام، تهران‌پاریس، ۴

اکریلیک روی بوم

25 × 25سانتی‌متر

براورد: 500 - 1,000$

فروش‌نرفته

سونا عبدالعظیم زاده
سونا عبدالعظیم زاده

شماره اثر 6057

1401 | رقص بهار ۱

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم

90 × 60سانتی‌متر

براورد: 650 - 1,600$

فروش‌نرفته

سونا عبدالعظیم زاده
سونا عبدالعظیم زاده

شماره اثر 6058

1401 | رقص بهار ۲

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم

90 × 60سانتی‌متر

براورد: 650 - 1,600$

فروش‌نرفته

سونا عبدالعظیم زاده
سونا عبدالعظیم زاده

شماره اثر 6059

1398 | پرتره

رنگ روغن روی تخته چوبی

50 × 40سانتی‌متر

براورد: 450 - 1,300$

فروش‌نرفته

سونا عبدالعظیم زاده
سونا عبدالعظیم زاده

شماره اثر 6060

1401 | پرتره

اکریلیک روی بوم

60 × 40سانتی‌متر

براورد: 450 - 1,300$

فروش‌نرفته

امیر صادقی
امیر صادقی

شماره اثر 6255

بدون عنوان

30 × 42سانتی‌متر

براورد: 200 - 800$

فروش‌نرفته

امیر صادقی
امیر صادقی

شماره اثر 6256

بدون عنوان

30 × 42سانتی‌متر

براورد: 200 - 800$

فروش‌نرفته

امیر صادقی
امیر صادقی

شماره اثر 6257

بدون عنوان

30 × 42سانتی‌متر

براورد: 200 - 800$

فروش‌نرفته

امیر صادقی
امیر صادقی

شماره اثر 6258

بدون عنوان

30 × 42سانتی‌متر

براورد: 200 - 800$

فروش‌نرفته

امیر صادقی
امیر صادقی

شماره اثر 6259

بدون عنوان

42 × 30سانتی‌متر

براورد: 200 - 800$

فروش‌نرفته

کیوان کاسب
کیوان کاسب

شماره اثر 6701

1394 | بدون عنوان

اچ.دی.آر.

50 × 70سانتی‌متر

براورد: 250 - 650$

فروش‌نرفته

کیوان کاسب
کیوان کاسب

شماره اثر 6702

1391 | بدون عنوان

اچ.دی.آر.

70 × 100سانتی‌متر

براورد: 250 - 700$

فروش‌نرفته

کیوان کاسب
کیوان کاسب

شماره اثر 6703

1395 | بدون عنوان

اچ.دی.آر.

50 × 70سانتی‌متر

براورد: 250 - 650$

فروش‌نرفته

کیوان کاسب
کیوان کاسب

شماره اثر 6704

1396 | بدون عنوان

اچ.دی.آر.

50 × 70سانتی‌متر

براورد: 250 - 700$

فروش‌نرفته

کیوان کاسب
کیوان کاسب

شماره اثر 6705

1397 | بدون عنوان

اچ.دی.آر.

70 × 50سانتی‌متر

براورد: 250 - 650$

فروش‌نرفته

کیوان کاسب
کیوان کاسب

شماره اثر 6706

1396 | بدون عنوان

اچ.دی.آر.

70 × 50سانتی‌متر

براورد: 250 - 650$

فروش‌نرفته

کیوان کاسب
کیوان کاسب

شماره اثر 6707

1399 | بدون عنوان

اچ.دی.آر.

70 × 50سانتی‌متر

براورد: 250 - 650$

فروش‌نرفته

کیوان کاسب
کیوان کاسب

شماره اثر 6708

1397 | بدون عنوان

اچ.دی.آر.

70 × 50سانتی‌متر

براورد: 250 - 650$

فروش‌نرفته

کیوان کاسب
کیوان کاسب

شماره اثر 6709

1391 | بدون عنوان

اچ.دی.آر.

70 × 50سانتی‌متر

براورد: 250 - 700$

فروش‌نرفته

کیوان کاسب
کیوان کاسب

شماره اثر 6710

1399 | بدون عنوان

اچ.دی.آر.

50 × 70سانتی‌متر

براورد: 250 - 700$

فروش‌نرفته

سعید اکبرنژاد
سعید اکبرنژاد

شماره اثر 6851

1401 | زندگی

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم

100 × 100سانتی‌متر

براورد: 450 - 800$

فروش‌نرفته

سعید اکبرنژاد
سعید اکبرنژاد

شماره اثر 6852

1401 | شکار

رنگ روغن روی بوم

80 × 240سانتی‌متر

براورد: 750 - 1,300$

فروش‌نرفته

سعید اکبرنژاد
سعید اکبرنژاد

شماره اثر 6853

1401 | تکه‌تکه‌شدن

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم

80 × 240سانتی‌متر

براورد: 700 - 1,200$

فروش‌نرفته

سعید اکبرنژاد
سعید اکبرنژاد

شماره اثر 6854

1401 | خالی

رنگ روغن روی بوم

80 × 80سانتی‌متر

براورد: 450 - 800$

فروش‌نرفته

سعید اکبرنژاد
سعید اکبرنژاد

شماره اثر 6855

1401 | دگرگونی‌ها

اکریلیک روی بوم

200 × 100سانتی‌متر

براورد: 550 - 1,000$

فروش‌نرفته

عباس کیارستمی
عباس کیارستمی

شماره اثر 6951

بدون عنوان

چاپ رنگی

21 × 30سانتی‌متر

براورد: 7,000 - 8,500$

فروش‌نرفته

ترحم سلمانی
ترحم سلمانی

شماره اثر 7051

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

130 × 90سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 8,000$

قیمت فروش رفته: 3,500$

ترحم سلمانی
ترحم سلمانی

شماره اثر 7052

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

115 × 80سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 8,000$

قیمت فروش رفته: 3,000$

ترحم سلمانی
ترحم سلمانی

شماره اثر 7053

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

70 × 100سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 8,000$

قیمت فروش رفته: 3,750$

نسرین محمودی
نسرین محمودی

شماره اثر 7101

1400 | چهره‌ها

اکریلیک روی بوم

75 × 75سانتی‌متر

براورد: 3,500 - 7,000$

قیمت فروش رفته: 2,750$

نسرین محمودی
نسرین محمودی

شماره اثر 7102

1399 | این یک رویاست

اکریلیک روی بوم

90 × 90سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 8,000$

قیمت فروش رفته: 3,250$

نسرین محمودی
نسرین محمودی

شماره اثر 7103

1397 | باد اینجاست

اکریلیک روی بوم

90 × 90سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 8,000$

قیمت فروش رفته: 3,250$

بیتا محبتی
بیتا محبتی

شماره اثر 7151

کلید

رنگ روغن روی بوم

60 × 60سانتی‌متر

براورد: 500 - 1,500$

فروش‌نرفته

نسترن آزادی
نسترن آزادی

شماره اثر 7451

1400 | بدون عنوان

رنگ روغن روی مقوا

10 × 28سانتی‌متر

براورد: 150 - 500$

فروش‌نرفته

نسترن آزادی
نسترن آزادی

شماره اثر 7452

1400 | من و سینما ۲

رنگ روغن روی بوم

20 × 30سانتی‌متر

براورد: 150 - 500$

فروش‌نرفته

امید غراب
امید غراب

شماره اثر 7501

1399 | آشفتگی زیبا

اکریلیک و لاک روغنی

150 × 135سانتی‌متر

براورد: 4,500 - 6,000$

فروش‌نرفته

امید غراب
امید غراب

شماره اثر 7502

1399 | بالانس

اکریلیک و لاک روغنی

150 × 140سانتی‌متر

براورد: 4,500 - 6,000$

فروش‌نرفته

امید غراب
امید غراب

شماره اثر 7503

1399 | هلیولیت

اکریلیک و لاک روغنی

130 × 100سانتی‌متر

براورد: 2,600 - 4,600$

فروش‌نرفته

محمدهادی فدوی
محمدهادی فدوی

شماره اثر 7551

1400 | اسب بی سوار

ترکیب مواد روی بوم

100 × 100سانتی‌متر

براورد: 2,500 - 4,000$

فروش‌نرفته

محمدهادی فدوی
محمدهادی فدوی

شماره اثر 7552

1400 | بانوی نشسته

ترکیب مواد روی بوم

130 × 100سانتی‌متر

براورد: 4,200 - 7,400$

فروش‌نرفته

محمدهادی فدوی
محمدهادی فدوی

شماره اثر 7553

1401 | بانو و اسب

ترکیب مواد روی بوم

100 × 100سانتی‌متر

براورد: 2,500 - 4,000$

فروش‌نرفته

محمدهادی فدوی
محمدهادی فدوی

شماره اثر 7554

1400 | زن و مرد با اسب

ترکیب مواد روی بوم

140 × 70سانتی‌متر

براورد: 3,500 - 6,000$

فروش‌نرفته

سمیه محرمی
سمیه محرمی

شماره اثر 7601

1400 | سلفی

رنگ روغن روی بوم

100 × 120سانتی‌متر

براورد: 3,500 - 7,000$

قیمت فروش رفته: 2,500$

سمیه محرمی
سمیه محرمی

شماره اثر 7602

1400 | هیچکس دیگر به خاطر نمی‌آورد!

رنگ روغن روی بوم

120 × 100سانتی‌متر

براورد: 3,500 - 7,000$

قیمت فروش رفته: 2,500$

سمیه محرمی
سمیه محرمی

شماره اثر 7603

1400 | به ذهنم بیا؟

رنگ روغن روی بوم

120 × 100سانتی‌متر

براورد: 3,500 - 7,000$

قیمت فروش رفته: 2,500$

علیرضا موسوی
علیرضا موسوی

شماره اثر 7651

1399 | وارونگی ۱

رنگ روغن روی بوم

80 × 120سانتی‌متر

براورد: 1,800 - 3,000$

قیمت فروش رفته: 1,200$

علیرضا موسوی
علیرضا موسوی

شماره اثر 7652

1399 | وارونگی ۲

رنگ روغن روی بوم

80 × 120سانتی‌متر

براورد: 1,800 - 3,000$

قیمت فروش رفته: 1,300$

آصفه آصفی
آصفه آصفی

شماره اثر 7701

ساکنان جهنم ۱

هنر دیجیتالی، مداد و اکریلیک روی بوم

50.8 × 40.6سانتی‌متر

براورد: 250 - 500$

فروش‌نرفته

آصفه آصفی
آصفه آصفی

شماره اثر 7702

ساکنان جهنم ۲

هنر دیجیتالی، مداد و اکریلیک روی بوم

50.8 × 40.6سانتی‌متر

براورد: 250 - 500$

فروش‌نرفته

آصفه آصفی
آصفه آصفی

شماره اثر 7703

ساکنان جهنم ۳

هنر دیجیتالی، مداد و اکریلیک روی بوم

50.8 × 40.6سانتی‌متر

براورد: 250 - 500$

فروش‌نرفته

صادق ادهم
صادق ادهم

شماره اثر 7751

1398 | بدون عنوان

26 × 18 × 14سانتی‌متر

براورد: 1,800 - 3,000$

فروش‌نرفته

صادق ادهم
صادق ادهم

شماره اثر 7752

1398 | بدون عنوان

برنز

37 × 10 × 14.5سانتی‌متر

براورد: 4,500 - 7,000$

فروش‌نرفته

صادق ادهم
صادق ادهم

شماره اثر 7753

1398 | بدون عنوان

برنز

37 × 10 × 14.5سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,500$

فروش‌نرفته

الهام شکیبی‌نیا
الهام شکیبی‌نیا

شماره اثر 7754

بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم

111.7 × 101.6سانتی‌متر

براورد: 1,600 - 2,600$

فروش‌نرفته

الهام شکیبی‌نیا
الهام شکیبی‌نیا

شماره اثر 7755

بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم

91.4 × 132سانتی‌متر

براورد: 2,500 - 3,200$

فروش‌نرفته

مهدی روحانی
مهدی روحانی

شماره اثر 7756

1400 | آغاز

ترکیب مواد روی بوم

91.4 × 91.4سانتی‌متر

براورد: 2,500 - 3,400$

فروش‌نرفته

مهدی روحانی
مهدی روحانی

شماره اثر 7757

1400 | خودم

ترکیب مواد روی بوم

91.4 × 91.4سانتی‌متر

براورد: 2,400 - 3,200$

فروش‌نرفته

مهدی روحانی
مهدی روحانی

شماره اثر 7758

1400 | مناره

ترکیب مواد روی بوم

91.4 × 91.4سانتی‌متر

براورد: 2,400 - 3,200$

فروش‌نرفته

مهدی روحانی
مهدی روحانی

شماره اثر 7759

1400 | باغ ایرانی

ترکیب مواد روی بوم

91.4 × 91.4سانتی‌متر

براورد: 2,600 - 3,200$

فروش‌نرفته

مهدی روحانی
مهدی روحانی

شماره اثر 7760

1400 | پازیریک نو

ترکیب مواد روی بوم

142.2 × 101.6سانتی‌متر

براورد: 3,500 - 5,000$

فروش‌نرفته

گلناز شوال‌منش
گلناز شوال‌منش

شماره اثر 7761

1400 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم

101.6 × 101.6سانتی‌متر

براورد: 1,600 - 2,600$

فروش‌نرفته

گلناز شوال‌منش
گلناز شوال‌منش

شماره اثر 7762

1400 | ازدواج

ترکیب مواد روی بوم

101.6 × 71سانتی‌متر

براورد: 1,400 - 2,400$

فروش‌نرفته

گلناز شوال‌منش
گلناز شوال‌منش

شماره اثر 7763

1400 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم

101.6 × 71سانتی‌متر

براورد: 1,600 - 2,600$

فروش‌نرفته

فرید میلادی
فرید میلادی

شماره اثر 7801

عاشقان

آبرنگ روی بوم

45.7 × 30.5سانتی‌متر

براورد: 2,500 - 4,400$

فروش‌نرفته

فرید میلادی
فرید میلادی

شماره اثر 7802

گل‌ها

اکریلیک روی بوم

101.6 × 76.2سانتی‌متر

براورد: 1,600 - 2,600$

فروش‌نرفته

مهسا معین
مهسا معین

شماره اثر 7803

بدون عنوان

رنگ روغن و اکریلیک روی بوم

101.6 × 76.2سانتی‌متر

براورد: 600 - 1,200$

فروش‌نرفته

مهسا معین
مهسا معین

شماره اثر 7804

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

61 × 61سانتی‌متر

براورد: 500 - 1,000$

فروش‌نرفته

مهسا معین
مهسا معین

شماره اثر 7805

بدون عنوان

رنگ روغن و اکریلیک روی بوم

76.2 × 101.6سانتی‌متر

براورد: 600 - 1,200$

فروش‌نرفته

bktop