icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
رنگ شرق | سفرنامه‌ای در هنر معاصر خاورمیانه
بیاض آرت | برشا

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز پیش‌نمایش : 6 تا 6 تير 1403

روز حراجی : چهارشنبه، 6 تير 1403

بیاض آرت

آثار ایرانی

فرهاد اروجی
فرهاد اروجی

شماره اثر 4

1399 | خیام، تولیپانو ۱

فایبرگلس و کلاژ روی گچ

62 × 62 × 58سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

فرهاد اروجی
فرهاد اروجی

شماره اثر 5

1399 | سرخ

اکریلیک و کلاژ کاغذ روی بوم

150 × 150سانتی‌متر

براورد: 4,000 - 6,000€

محمود صالح محمدی
محمود صالح محمدی

شماره اثر 10

1401 | الف

ورق طلا روی فرش آنتیک ایرانی

166 × 105سانتی‌متر

براورد: 7,000 - 10,000€

محمود صالح محمدی
محمود صالح محمدی

شماره اثر 11

1403 | ما

ترکیب مواد، رنگ اکریلیک روی بوم، سوزن‌دوزی بلوچی به همراه آینه‌دوزی

80 × 70سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000€

بهنام کامرانی
بهنام کامرانی

شماره اثر 12

بدون عنوان

ترکیب مواد روی کاغذ

89.5 × 70سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,500€

بهنام کامرانی
بهنام کامرانی

شماره اثر 13

بدون عنوان

ترکیب مواد روی کاغذ

70 × 50سانتی‌متر

براورد: 1,300 - 2,000€

بهنام کامرانی
بهنام کامرانی

شماره اثر 14

بدون عنوان

ترکیب مواد روی کاغذ

70 × 49.5سانتی‌متر

براورد: 1,300 - 2,000€

بهنام کامرانی
بهنام کامرانی

شماره اثر 15

بدون عنوان

ترکیب مواد روی کاغذ

89.5 × 70سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,500€

فرهاد گاوزن
فرهاد گاوزن

شماره اثر 17

1401 | بدون عنوان

گچ روی کاغذ

69.5 × 99سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

فرهاد گاوزن
فرهاد گاوزن

شماره اثر 18

1401 | بدون عنوان

گچ روی کاغذ

50 × 70سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

فریدون مام‌بیگی
فریدون مام‌بیگی

شماره اثر 19

1370 | بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم

97 × 120سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,500€

سعید کوروس
سعید کوروس

شماره اثر 20

1387 | جفت خطاطی

رنگ روغن روی بوم

50 × 50سانتی‌متر

براورد: 800 - 1,200€

سعید کوروس
سعید کوروس

شماره اثر 21

1394 | یک جفت خطاطی

رنگ روغن روی بوم

74 × 54سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 1,500€

سعید کوروس
سعید کوروس

شماره اثر 22

1394 | یک جفت خطاطی

رنگ روغن روی بوم

74 × 48سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 1,500€

عباس کیارستمی
عباس کیارستمی

شماره اثر 23

1381 | بدون عنوان

71 × 109سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000€

عباس کیارستمی
عباس کیارستمی

شماره اثر 24

1381 | بدون عنوان

71 × 109سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 4,000€

عباس قریب
عباس قریب

شماره اثر 25

1398 | یک جفت منظره‌ی برفی

28 × 41سانتی‌متر

براورد: 300 - 400€

عباس قریب
عباس قریب

شماره اثر 26

1398 | یک جفت منظره‌ی برفی

20 × 29.5سانتی‌متر

براورد: 300 - 400€

عباس قریب
عباس قریب

شماره اثر 27

1382 | خطاطی

رنگ روغن روی بوم

100.5 × 150سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,500€

رضا عابدینی
رضا عابدینی

شماره اثر 30

بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

70 × 50سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

رضا عابدینی
رضا عابدینی

شماره اثر 31

بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

70 × 50سانتی‌متر

براورد: 2,000 - 3,000€

رضا عابدینی
رضا عابدینی

شماره اثر 32

بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

50 × 26سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 1,500€

رضا عابدینی
رضا عابدینی

شماره اثر 33

بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

30 × 18سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 1,500€

رضا عابدینی
رضا عابدینی

شماره اثر 34

بدون عنوان

جوهر روی کاغذ

50 × 20سانتی‌متر

براورد: 1,000 - 2,000€

صادق تبریزی
صادق تبریزی

شماره اثر 36

بدون عنوان

رنگ روغن روی بوم

57 × 84سانتی‌متر

براورد: 3,000 - 5,000€

شیده تامی
شیده تامی

شماره اثر 37

1374 | بدون عنوان

تمپرا روی کاغذ

99 × 68.5سانتی‌متر

براورد: 1,200 - 1,600€

شیده تامی
شیده تامی

شماره اثر 38

1374 | بدون عنوان

تمپرا روی کاغذ

99 × 68.5سانتی‌متر

براورد: 1,200 - 1,600€

میترا سلطانی
میترا سلطانی

شماره اثر 39

1403 | عاشق در منظره

ترکیب مواد روی کاغذ

57 × 76سانتی‌متر

براورد: 700 - 1,000€

میترا سلطانی
میترا سلطانی

شماره اثر 40

1403 | عاشق در منظره

ترکیب مواد روی کاغذ

57 × 76سانتی‌متر

براورد: 700 - 1,000€

مانیا اکبری
مانیا اکبری

شماره اثر 42

1386 | این مانیا نیست

100 × 167سانتی‌متر

براورد: 1,500 - 2,000€

bktop