icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر معاصر از دوحه
حراجی الباهی | دوحه

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 3 مهر 1400

حراجی الباهی

آثار ایرانی

شیما آیینه‌دار
شیما آیینه‌دار

شماره اثر 20

1399 | خانه

چاپ دیجیتالی

42 × 30سانتی‌متر

شروع قیمت از: 150$

قیمت فروش رفته: 300$

شیما آیینه‌دار
شیما آیینه‌دار

شماره اثر 21

1399 | رویش

چاپ دیجیتال

42 × 30سانتی‌متر

شروع قیمت از: 150$

فروش‌نرفته

شیما آیینه‌دار
شیما آیینه‌دار

شماره اثر 22

1399 | دید

چاپ دیجیتالی

شروع قیمت از: 150$

فروش‌نرفته

bktop