منوچهر معتبر

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
منوچهر معتبر

منوچهر معتبر هنرمندی است که با دستخط ویژه در طراحی‌ها و غلبه‌ی رنگ سیاه و خاکستری و خطوط اکسپرسیو در آثارش شناخته می شود. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
manouchehr motabar

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop