icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت‌فر دی آدِر لندن - ژانویه ۲۰۱۹
آرت‌فر دی آدِر

13 تير تا 16 تير 1398

آرت‌فر دی آدِر لندن - ژانویه ۲۰۱۹

برای تابستان ۲۰۱۹، آرت‌فر دی آدِر جدیدترین نسخه‌ی رویداد هنری‌اش را در وِست هَندی ساید کَنوپی در کینگز کراسِ لندن برگزار می‌کند. در این رویداد آثار هنرمندان مستقل و نوظهور در طی چهار روز به نمایش گذاشته خواهد شد.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: ۱۳ تا ۱۶ تیر آدرس: لندن | کَندی‌ساید کِنوپی غربی | خیابان وارف 1 | کینگز کراس

اخبار و مقاله ها

bktop