icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بازار کتاب هنری بن‌گاه ۲۰۱۸
بازار کتاب هنری بن‌گاه

15 شهريور تا 16 شهريور 1397

بازار کتاب هنری بن‌گاه ۲۰۱۸

اهمیت انتشار مستقل آثار هنری در دنیای هنر امروز و کمبود فضاهای همگانی و در دسترس برای ارائه این نوع انتشارات در ایران، انگیزه اصلی ما برای برگزاری بازار کتاب هنری بن‌ است. در اولین رویداد، این بازار قصد دارد آغازگر گفتگو و تعاملی دوستانه و پویا درباره‌ی کتاب هنری، در چهارچوبی حرفه‌ای باشد. هدف این رویداد ارتباط میان نهادهای غیرانتفاعی، هنرمندگردان و ناشرهای مستقل داخلی و خارجی است. ما با برگزاری همزمان کارگاه‌ها، سخنرانی‌ها و گفت‌وگو درباره تولید کتاب‌های هنری و آثار چاپی، در جست‌وجوی مخاطبی گسترده‌تر، و نیز درکی جمعی از موقعیت کنونی و مسیرهای پیش رو هستیم.

bktop