icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت بوسان ۲۰۲۲
آرت بوسان

22 ارديبهشت تا 25 ارديبهشت 1401

آرت بوسان ۲۰۲۲

با یک پیش نمایش خصوصی در ۱۲ مه، ۱۳۴ گالری از ۲۱ کشور در آرت‌فر برجسته هنر معاصر در بِکسکو در بوسان، کره جنوبی از ۱۲ تا ۱۵ مه شرکت خواهند کرد. آرت بوسان که اکنون در یازدهمین دوره‌ی خود است، فراتر از یک رویداد هنری در داخل کره جنوبی عمل کرده و به یک آرت‌فر بین‌المللی تبدیل شده است که توجه جهانیان را به خود جلب می‌کند. امسال، انواع نمایشگاه‌های ویژه و رویدادهای ماهواره‌ای برنامه‌ریزی شده است تا نه تنها با خبرگان هنر، بلکه با عموم مردم تعامل نزدیک‌تری داشته باشد و همچنین جایگاه خود را به عنوان نماینده‌ی جشنواره هنری بوسان تثبیت کند. - پوستر: روسودان خیزانیشویلی

اطلاعات بازدیدکننده

بازدید خصوصی: ۲۲ اردی‌بهشت بازدید عمومی: ۲۲ تا ۲۵ اردی‌بهشت

در این نمایشگاه

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2017, 58435
1396 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

28.5 × 41سانتی‌متر

گالری سرای

, Shima Faridani, Metamorphosis Bridge, 2021, 56523
1400 | پل دگردیسی

شیما فریدنی

172 × 120سانتی‌متر

گالری سرای

, Shima Faridani, I Descended, I Lived, I Ascended, 2021, 56534
1400 | نازل شدم، زیستم، بالا رفتم

شیما فریدنی

162 × 120سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Saeedi, Iranshahr 11, 2021, 54677
1400 | ایرانشهر ۱۱

علی سعیدی

130 × 98.5سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2016, 58427
1395 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

28.5 × 40سانتی‌متر

گالری سرای

, Dariush Hosseini, Persian Carpet 10, 2016, 36675
1395 | فرش ایرانی ۱۰

داریوش حسینی

173 × 148سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2016, 22383
1395 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

210 × 150سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2016, 58443
1395 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

120 × 150سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Saeedi, Untitled, 2021, 54690
1400 | بدون عنوان

علی سعیدی

130 × 98.5سانتی‌متر

گالری سرای

, Dariush Hosseini, Wrinkles of the Earth, 2010, 58455
1389 | چروک‌های زمین

داریوش حسینی

180 × 139.5سانتی‌متر

گالری سرای

, Dariush Hosseini, Sculpture, 2012, 1456
1391 | مجسمه

داریوش حسینی

100 × 114سانتی‌متر

گالری سرای

, Dariush Hosseini, Somnambulist, 2012, 1454
1391 | خوابگرد

داریوش حسینی

170.5 × 170سانتی‌متر

گالری سرای

, Dariush Hosseini, Suddenly, 2011, 1447
1391 | ناگهانی

داریوش حسینی

184.5 × 164سانتی‌متر

گالری سرای

, Dariush Hosseini, Persian Carpet 11, 2016, 36681
1395 | فرش ایرانی ۱۱

داریوش حسینی

150 × 135سانتی‌متر

گالری سرای

, Dariush Hosseini, Persian Carpet 12, 2016, 36686
1395 | فرش ایرانی ۱۲

داریوش حسینی

189 × 166سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2016, 58436
1395 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

18 × 27سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2016, 58429
1395 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

19.5 × 40سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2016, 58434
1395 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

19.5 × 23.5سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, Untitled, 2016, 45897
1395 | بدون عنوان

علی ذاکری

50 × 50سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, Childhood Prairies 12, 2019, 24594
1398 | در دشت‌های کودکی ۱۲

علی ذاکری

40 × 40سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, Untitled, 2016, 22387
1395 | بدون عنوان

علی ذاکری

26 × 40سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2015, 58439
1394 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

20 × 26.5سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2015, 58438
1394 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

180 × 150سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2016, 58437
1395 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

28.5 × 37.5سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2015, 58444
1394 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

27.5 × 40.5سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2013, 58441
1392 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

40 × 40سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, Childhood Prairies 59, 2016, 58440
1395 | در دشت‌های کودکی ۵۹

علی ذاکری

40 × 40سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, Childhood Prairies 11, 2017, 58422
1396 | در دشت‌های کودکی ۱۱

علی ذاکری

45 × 53سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2016, 58424
1395 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

21 × 29سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2016, 58426
1395 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

28 × 39.5سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2015, 45893
1394 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

25.5 × 40سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, We Keep Reviewing 16, 2017, 58420
1396 | همچنان دوره می‌کنیم ۱۶

مسلم خضری

28 × 28.5سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, We Keep Reviewing 17, 2018, 58413
1397 | همچنان دوره می‌کنیم ۱۷

مسلم خضری

25 × 25سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, We Keep Reviewing 8, 2015, 58412
1394 | همچنان دوره می‌کنیم ۸

مسلم خضری

23.8 × 30سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, A Cursory Induction 9, 2013, 58411
1392 | یک القاء گذرا ۹

مسلم خضری

18 × 28سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, We Keep Reviewing 53, 2020, 30402
1399 | همچنان دوره می‌کنیم ۵۳

مسلم خضری

120 × 180سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, We Keep Reviewing 63, 2021, 58410
1400 | همچنان دوره می‌کنیم ۶۳

مسلم خضری

130 × 170سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, A Cursory Induction 11, 2013, 58406
1392 | یک القاء گذرا ۱۱

مسلم خضری

18 × 24سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, A Cursory Induction 16, 2013, 58405
1392 | یک القاء گذرا ۱۶

مسلم خضری

18 × 24سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, A Cursory Induction 15, 2013, 58402
1392 | یک القاء گذرا ۱۵

مسلم خضری

18 × 24سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, A Cursory Induction 10, 2013, 58403
1392 | یک القاء گذرا ۱۰

مسلم خضری

18 × 24سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, A Cursory Induction 12, 2013, 58400
1392 | یک القاء گذرا ۱۲

مسلم خضری

18 × 24سانتی‌متر

گالری سرای

, Moslem Khezri, A Cursory Induction 14, 2013, 58399
1392 | یک القاء گذرا ۱۴

مسلم خضری

18 × 24سانتی‌متر

گالری سرای

, Moje Assefjah, Blue Wing, 2018, 57487
1397 | بال آبی

مژه آصف‌جاه

180 × 125سانتی‌متر

گالری جوئون

, Moje Assefjah, Silverlight, 2021, 49125
1400 | نور نقره‌ای

مژه آصف‌جاه

160 × 200سانتی‌متر

گالری جوئون

, Moslem Khezri, We Keep Reviewing 49, 2020, 30419
1399 | همچنان دوره می‌کنیم ۴۹

مسلم خضری

28 × 37.5سانتی‌متر

گالری سرای

, Shima Faridani, I Descended, I Lived, I Become a Machine, 2021, 56536
1400 | نازل شدم، زیستم، ماشین شدم

شیما فریدنی

150 × 120سانتی‌متر

گالری سرای

نمای چیدمان

اخبار و مقاله ها

bktop