icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
Reawakening 1995
Nikzad Nodjoumi - Solo Show

14 Jul - 29 Jul, 2023

Reawakening 1995

The exhibition of artworks by Nikzad Nodjoumi (Nicky) entitled "Reawakening 1995" takes place at Sahar K Boluki Fine Art Gallery from 14 July to 29 July.

In this show

Nikzad Nodjoumi, Absurdity, 1995, 0
1995 | Absurdity

Nikzad Nodjoumi

177.8 × 127cm

Nikzad Nodjoumi, No More, 1995, 0
1995 | No More

Nikzad Nodjoumi

177.8 × 127cm

Nikzad Nodjoumi, Business as Usual, 1995, 0
1995 | Business as Usual

Nikzad Nodjoumi

70 × 50cm

Nikzad Nodjoumi, Tell Me About Yourself, 1995, 0
1995 | Tell Me About Yourself

Nikzad Nodjoumi

177.8 × 127cm

Nikzad Nodjoumi, Resolution is a Wage, 1995, 0
1995 | Resolution is a Wage

Nikzad Nodjoumi

70 × 50cm

Nikzad Nodjoumi, Keep Looking, 1995, 0
1995 | Keep Looking

Nikzad Nodjoumi

177.8 × 127cm

Nikzad Nodjoumi, What Will She Do Next, 1995, 0
1995 | What Will She Do Next

Nikzad Nodjoumi

70 × 50cm

Nikzad Nodjoumi, Unconditional Release of Anxiety, 1995, 0
1995 | Unconditional Release of Anxiety

Nikzad Nodjoumi

177.8 × 127cm

bktop